Biobaserad eten från etanol

Eten är den absolut viktigaste byggstenen för Kemiföretagen i Stenungsund samt för den kemiska industrin i sin helhet. Förnyelsebar eten är därav ett av de viktigaste stegen för att nå målen om en hållbar processindustri på sikt. Det finns några olika möjligheter för produktion av biobaserad eten t.ex. införandet av en biobaserad råvara i krackern eller via produktion från biobaserad etanol. För den senare av dessa finns idag ett antal industriella anläggningar som använder denna teknik för produktion av eten ut första generationens bioetanol. I en pågående studie, där Kemiföretagen i Stenungsund är drivande, utvärderas möjligheter och förutsättningar för en sådan anläggning med placering i Stenungsund.

Syftet med denna förstudie är att lägga grunden för ett fortsatt arbete med utveckling av en anläggning för biobaserad eten i Stenungsund. I detta arbete ingår att utvärdera olika tekniska lösningar samt olika råvaru- och produktkvaliteter i syfte att bilda sig en första bild av relationen mellan produktions- och investeringskostnader för biobaserad eten.

Projektet kommer leverera en konceptutvärdering av de olika teknikalternativen samt ett underlag för kommande steg med målsättning om en eten-anläggning i Stenungsund i storlek ca 50 000 ton/år.