Incitament för återvunnet material

Marknaden för återvunnet material är idag begränsad. Det saknas helt enkelt styrmedel och stimulans för att utnyttja tillräckligt med återvunnet material för att ersätta fossila råvaror. Tanken är att återvunnen fossil råvara bör premieras i förhållande till primär fossil råvara (biobaserade råvaror kommer fortsatt vara undantagna).

Projektet syftar till att analysera hur materialåtervinningen skulle påverkas av en ny klassning av råvaror i EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS). Den tilltänkta klassningen skulle skilja mellan primära fossila, återvunna fossila och biobaserade råvaror. Genom att påvisa den ekonomiska och miljömässiga nyttan med ökad användning av återvunnen fossil råvara, vill projektet konkret påverka befintlig policy – styrmedlet ETS. En förändring skulle påverka befintliga affärsmodeller, ge ett mer effektivt resursutnyttjande och därmed också förstärka svensk återvinningsindustris affärserbjudande. Den övergripande slutsatsen från projektet var att ytterligare styrmedeler i kombination med premiering via EU-ETS skulle behövas för att ge incitament för ökad materialåtervinning.
Inåmat är ett projekt inom RE:Source och avslutades under 2017.