Överskottsvärme från kemiindustrin som fjärrvärme

Överskottsvärme från Kemiföretagen i Stenungsund används för att förse hushållen i kommunen med fjärrvärme. Kemiföretagen står för nästan 100 % av fjärrvärmebehovet i Stenungsund och samtidigt finns en massa överskottsvärme kvar som idag inte utnyttjas. Vi vill ta till vara på all vår överskottsvärme och utnyttja den på bästa sätt. I flertalet studier har man tittat på potentialen för att bygga en fjärrvärmeledning med syfte att ansluta Stenungsund till Göteborgs fjärrvärmenät. På så sätt skulle överskottsvärme från Kemiföretagen i Stenungsund kunna bli fjärrvärme även i Göteborg. I dessa studier, där bland annat Chalmers medverkat, kan man dra slutsatsen att det är många parametrar som påverkar lönsamheten i förslaget, t.ex. koldioxidskatter och naturgaspriser. Jämför man förslaget med att bygga ett biokraftvärmeverk som istället skulle förse Göteborg med värme, fast från biobränsle, kan man även konstatera att tillgång och pris på biomassa påverkar. Under 2019 kommer förslaget om en fjärrvärmeledning att utredas vidare.