Överskottsvärme från kemiindustrin

Vid vissa av de processer som används för att producera våra produkter uppstår värme som vi kallar för överskottsvärme. Denna värme vill vi ta vara på och utnyttja på bästa sätt.

Idag används en del av den överskottsvärme som kommer från Kemiföretagen i Stenungsund för att förse hushållen i kommunen med fjärrvärme. Kemiföretagen står för nästan 100 % av fjärrvärmebehovet i Stenungsund och samtidigt finns en massa överskottsvärme kvar som idag inte utnyttjas. I flertalet studier har man tittat på potentialen för att bygga en fjärrvärmeledning med syfte att ansluta Stenungsund till Göteborgs fjärrvärmenät. På så sätt skulle överskottsvärme från Kemiföretagen i Stenungsund kunna bli fjärrvärme även i Göteborg. I dessa studier, där bland annat Chalmers medverkat, kan man dra slutsatsen att det är många parametrar som påverkar lönsamheten i förslaget, t.ex. koldioxidskatter och naturgaspriser. Förslaget om en fjärrvärmeledning utreds vidare av Kemiföretagen i Stenungsund tillsammans med olika partners.

Det finns även andra verksamheter som skulle kunna ha nytta av överskottsvärme från kemiindustrin, t.ex. olika typer av odlingar.