Plastreturraffinaderi

Återvinning av plast både förhindrar nedskräpning i naturen, och ger material som kan användas på nytt. Det finns många olika typer av återvinning. Oftast tänker man kanske på materialåtervinning där man utav sin gamla plast får ny råvara att tillverka plast av. Den enda metoden för materialåtervinning idag är mekanisk återvinning som innebär att man smälter om plasten och på så sätt kan tillverka nya produkter utav den. Men all plast är inte lämpad för mekanisk återvinning – kanske består den av olika plastsorter eller är inte tillräckligt ren. Plast som inte kan återvinnas mekaniskt kan istället återvinnas kemiskt. Det innebär att genom kraftig upphettning bryta ner plasten till mindre beståndsdelar som sedan kan byggas upp igen till ny plast. Tekniken som används kan vara exempelvis förgasning, depolymerisering eller pyrolys.  Man kan också med fördel blanda den återvunna plasten med biomassa från skogsavfall. Det ökar både effektiviteten och volymen, samtidigt som det möjliggör användande av både återvunnen och förnybar råvara i samma anläggning.

I Stenungsund har vi tagit fram ett koncept som vi kallar Plastreturraffinaderi. I ett Plastreturraffinaderi kan både återvunnen plast och biomassa användas som råvara till nya produkter.  Det har gjorts förstudier på konceptet, vilka visar på en stor potential både för utbyte och minskning av fossila CO2-utsläpp. Tittar man internationellt så planerar man för att bygga liknande anläggningar på andra ställen i Europa, t.ex. i Holland. Inom Hållbar Kemi 2030 vill vi få till en sådan anläggning i Stenungsund och har därför gjort en färdplan för hur detta ska bli verklighet. Fler studier måste göras för att svara på frågor kring bland annat ekonomi, råvarutillgång, logistik och val av teknologi. Hållbar Kemi 2030 jobbar vidare enligt färdplanen mot att realisera ett Plastreturraffinaderi i Stenungsund.

Förgasning av återvunnen plast

På Chalmers drivs ett projekt där man i den så kallade Chalmersförgasaren testar förgasning av återvunnen plast från Borealis. Man testar också en nermald restfraktion från STENA:s återvinning av bilar. Dessa försök syftar till att skapa kunskap om hur ett Plastreturraffinaderi skulle kunna konstrueras.

Projektets resultat är lovande för fortsatta studier på förgasning av plast.

I projektet samarbetar återvinningsindustrin med energiindustrin och bulkmaterialproducenter. Projektet finansieras av medel från RE:Source sedan början av 2018.