Skogskemi

För att undersöka möjligheterna med skog som råvara för kemiprodukter har man i Hållbar Kemi 2030 drivit Skogskemiprojektet i nära samarbete med skogsföretagen. Första mötet hölls 2011 mellan representanter från Kemiföretagen i Stenungsund och skogsindustrin. Efter detta inledande möte formulerades ett projekt som finansierades av Vinnova.

För reduktion av CO2-utsläpp och omställning till en fossiloberoende kemiindustri krävs att fler förnybara råvarukällor används för produktion av kemikalier och kemiprodukter. Efterfrågan växer för produkter baserade på förnybara råvaror men ändå finns ännu ingen produktion av kemiprodukter, som t.ex. plast, baserade på skog eller så kallad andra generationens råvara. I Sverige är skogsråvara en mycket viktig tillgång som finns i stora volymer. Det är därför extra viktigt för oss att ta till vara och utnyttja denna resurs på bästa sätt.

Målet med projektet Skogskemi var att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig produktion av kemiprodukter från skogen. I projektet utvecklades skogsbaserade värdekedjor för produktion av olika byggstenar för Kemiföretagen i Stenungsund. Man utförde projektet i tre parallella spår med fokus på olika produkter – metanol, butanol och olefiner.

Skogskemi var ett bra exempel på ett spännande samarbete mellan några av Sveriges största kemi- och skogsföretag. Projektet har bidragit till värdefull kunskap som har lagt en grund och tagit oss ett steg på vägen mot visionen Hållbar Kemi 2030.

De viktigaste slutsatserna:

  • Tekniken finns även om uppskalning måste bevisas för några steg
  • För att kunna införas krävs ekonomiska drivkrafter i form av högre pris eller genom politiska stödåtgärder
  • Ur ekonomisk synpunkt finns det större möjligheter inom drivmedelområdet men där är osäkerheten om villkoren stor
  • Tillämpning inom kemi och material har idag svårt att konkurrera mot drivmedel med de stöd som finns för de senare
  • Andra affärsmodeller kan komma att krävasEfter Skogskemi har metanolspåret drivits vidare genom projektet Skogsmetanol och olefinspåret i Närodlad plast. Butanolspåret drevs av Perstorp, som har ett intresse i produkten och utvärderar vilka möjligheter som finns för fortsättning.

I maj 2017 anordnades ett seminarium, Skogskemi 2.0, för att diskutera nästa steg för Skogskemi i Sverige.